Senior Center n.o.

Denný stacionár pre seniorov

Denný stacionár pre seniorov – Senior center n.o.

je nezisková organizácia, právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby (denný stacionár pre seniorov) za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok, a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov, ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.To znamená, že všetky príjmy sú použité na prevádzku a podporu činnosti n.o., tiež na zvýšenie kvality života klientov tohto subjektu.

Orgánmi Senior Center n.o. sú: