Senior Center n.o.

Senior center n.o.Senior center n.o. je nezisková organizácia, právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby (denný stacionár) za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok, a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov, ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. To znamená, že všetky príjmy sú použité na prevádzku a podporu činnosti n.o., tiež na zvýšenie kvality života klientov tohto subjektu.

 

Orgánmi Senior Center n.o. sú: